Contractul de execuție

În cazul persoanelor fizice, documentele necesare încheierii contractului de execuție sunt:

copii acte de identitate: Carte de Identitate sau Pașaport

În cazul persoanelor juridice documente necesare încheierii contractului de execuție sunt:

copie cod unic de identificare sau copie certficat de înregistrare fiscală, cont bancar, ștampilă

Documentație topo-cadastrală

Documente necesare întocmirii documentației topo-cadastrale sunt:

Actele doveditoare ale dreptului de proprietate ale imobilului:
Carte Funciară
Titlu de Proprietate
Contract de vânzare-cumpărare
Ordinul Prefectului, Sentința Civilă.

Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor:
Carte de Identitate sau Pașaport.

Acte administrative emise de către autoritățile locale:
Fișa/proces verbal de punere în posesie
Certificat fiscal cu valoarea de impozitare a imobilului/terenului
Certificat de atestare a edificării/radierii construcțiilor
Proces verbal de recepție la finalizarea edificării, etc.;

Certificat energetic emis de către persoane fizice autorizate în domeniu;

La data angajării, în funcție de particularitatea documentației, vom stabili de comun acord dacă sunt necesare și alte documente în afara celor enumerate mai sus, respectiv care sunt acelea și de unde se pot obține.
În cazul în care nu deţineţi suficiente acte sau informații nu ezitați să ne contactați, iar împreună vom găsi cea mai bună soluție pentru obținerea lor.

Extras de carte funciară

Extrasul de carte funciară este disponibil oricui. La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii certificate conform cu originalul de pe cărțile funciare, planuri sau înscrisuri tuturor celor interesați, fără a fi necesar un accept al proprietarului.

În vederea eliberării unui extras de carte funciară pentru informare, solicitanții trebuie să depună la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară din raza teritorială a imobilului, următoarele acte:

  • cerere tip,

în care trebuie menționat expres numărul cadastral, identificator unic al imobilului, numărul de carte funciară și localitatea în care este situat imobilul.

  • dovada achitării tarifului aferent.

Suma, conform actelor normative, este de 20 lei pentru fiecare extras.

 

Dacă nu se cunoaște, numărul cadastral poate fi aflat printr-o solicitare adresată Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară din raza teritorială a imobilului. Tariful pentru acest serviciu este de 100 lei, stabilit prin ordin al ministrului administrației și internelor.

CF-ul poate fi obținut si online:
https://epay.ancpi.ro/epay/SelectProd.action?prodId=1420