Extras de carte funciară

Extrasul de carte funciară este disponibil oricui. La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii certificate conform cu originalul de pe cărțile funciare, planuri sau înscrisuri tuturor celor interesați, fără a fi necesar un accept al proprietarului.

În vederea eliberării unui extras de carte funciară pentru informare, solicitanții trebuie să depună la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară din raza teritorială a imobilului, următoarele acte:

  • cerere tip,

în care trebuie menționat expres numărul cadastral, identificator unic al imobilului, numărul de carte funciară și localitatea în care este situat imobilul.

  • dovada achitării tarifului aferent.

Suma, conform actelor normative, este de 20 lei pentru fiecare extras.

 

Dacă nu se cunoaște, numărul cadastral poate fi aflat printr-o solicitare adresată Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară din raza teritorială a imobilului. Tariful pentru acest serviciu este de 100 lei, stabilit prin ordin al ministrului administrației și internelor.

CF-ul poate fi obținut si online:
https://epay.ancpi.ro/epay/SelectProd.action?prodId=1420