Topográfiai terminológia

Mi a telekkönyv?
Nyilvános közokirat, amely egy adott településen található összes, jogi- vagy magánszemélyek által birtokolt ingatlan teljes és pontos jogi nyilvántartását tartalmazza.

A telekkönyvi nyilvántartást a földügyek legfontosabb dokumentumaként tartjuk számon, hiszen az ingatlanok pontos dokumentációját tartalmazza.

A telekkönyv szerkezete
A telekkönyv szerkezete három részre tagolható: A (I) Birtoklap, B (II) Tulajdoni lap, C (III) Teherlap.

Az első rész I. vagy A rész az ingatlan vagy ingatlanok leírását foglalja magába. Táblázat, mely tartalmazza az ingatlan sorszámát, a helyrajzi számot (kataszteri számot), az ingatlan területét, leírását (művelési ág) illetve megjegyzéseket. Amennyiben az ingatlan tartalmaz épületeket, ezek ugyancsak ebbe a részbe kerülnek bejegyzésre.

A II. vagy B részbe a tulajdonjogra vonatkozó különböző beírások kerülnek. Itt található a tulajdonos neve, a tulajdonjog megszerzésének módja, a tulajdonjog változásai, a szolgalmi és használati jogok.

A III. vagy C részbe kerülnek be a különböző egyéb jogok (haszonélvezeti jog, a szolgalmi jog, a használati jog, a átjárhatási jog, a lakhatási jog, zálogjog).

A telekkönyvi nyilvántartásba a magánszemélyek a telekkönyvi kivonatok révén kaphatnak betekintést. Magán- és jogi személyek egyaránt kérhetnek tájékoztató jellegű telekkönyvi kivonatot a megfelelő Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatalnál, amelynek hatáskörébe az ingatlan tartozik.

A fejléc tartalmazza a telekkönyv számát, illetve a községet (1.).
A  (2.) „TEREN” bejegyzésnél szerepel az ingatlan típusa (belterület vagy külterület).
A (3)  részben kap helyet a „régi” telekkönyvi szám
A (4) részben megjelenik az ingatlan összes fontos adata (4.): ingatlan sorszáma, helyrajzi szám, terület illetve megjegyzések

A második rész a tulajdonjogra vonatkozó adatokat tartalmazza. A táblázatban időrendi sorrendben következnek a különböző, a tulajdonjogot megszerző- vagy módosító események (5.). Ezt követik a tulajdonosok nevei (6.).

A hivatkozások (referințe) (7.) alatt látható, hogy melyik részre vonatkozik a bejegyzés. Az alábbi esetben a B1-es bejegyzés az A1-re vonatkozik, tehát a földterületre, míg a B2 az A1.1-re, tehát az épületre.

A harmadik rész az egyéb jogokra vonatkozó bejegyzéseket tartalmazza (8.).

Magánszemélyek telekkönyvi kivonatok által férhetnek hozzá a Kataszter adataihoz.

Jogi- vagy magánszemélyek egyaránt igényelhetnek tájékoztató jellegű telekkönyvi kivonatokat attól a Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivataltól, melyhez a szóban forgó ingatlan tartozik.

Hasznos információ: a telekkönyvi kivonat már online is igényelhető a Nemzeti Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség honlapján.

 

Mit jelent a topográfia?
A földfelszín elemeinek, tereptárgyainak – közvetlen, helyszíni felkeresésen alapuló – leírásával, helyzeti információinak összegyűjtésével, térképi rögzítésével foglalkozó tudományág. Az elnevezés a görög toposz (hely) és grafein (rajz) szavakból ered.

 

Mi a kataszter?
Gazdasági-, műszaki-, jogi nyilvántartás, amely egy adott közigazgatási terület összes ingatlanjára vonatkozó adatot tartalmazza.

 

Mi a beltelek?
Övezet, mely magába foglalja egy adott település területén található beépített, vagy beépíthető földfelületet.

 

Mi a kültelek?
Övezet, mely belterületnek nem minősül és elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, illetve különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célt szolgál.

 

Mi az OCPI?
Teljes nevén Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal, a Nemzeti Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség megyei kirendeltsége.

 

Mi az ANCPI?
Teljes nevén Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – Nemzeti Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség, egy állami intézmény, melynek célja a földmérési, topográfiai és kataszteri munkák írányítása, illetve a különböző nyilvántartások tárolása.

 

Hány négyzetméter egy ár, illetve egy hektár?
1 ár = 100 m2 = 10 m x 10 m

1 hektár = 10000 m2 = 100 m x 100 m

1 hektár = 100 ár.

 

Mit jelent a telekmegosztás?
Művelet, mely során egy már a telekkönyvi nyilvántartásba bejegyzett ingatlant két vagy több (egyforma vagy különböző felületű) részre osztunk, amelyek már külön-külön kerülnek be a telekkönyvi nyilvántartásba.

 

Mit jelent a telekegyesítés?
Művelet, mely során két vagy több szomszédos ingatlan egyesítésre kerül, így létrehozva egy új ingatlant a telekkönyvi nyilvántartásban.

 

Mit jelent a kitűzés?
Művelet, mely során egy objektum, például telek vagy épület, jellemző pontjai a terepen megjelölésre kerülnek.

 

Mi a helyszínrajz?
A helyszínrajzok tulajdonképpen topográfiai tanulmányok, melyek a terepen felmért valóságot tükrözik (méretarányosan kicsinyítve) a fekvés, szomszédos objektumok, közművek hálózatához való hozzáférés, szintkülönbségek stb.

Egyetlen civil vagy ipari építkezés sem kezdődhet el a topográfiai felmérés elvégzése előtt.

Ezen topográfiai felméréseket (helyzetrajzokat) a kitűzött cél megvalósításban érintett összes hatóság kérelmezheti: építész, tervező, a város urbanisztikai szolgáltatása, a gáz- és vízszolgáltatás, illetve a csatornahálózat üzemeltetője stb.

 

Miben áll a kataszteri adatok frissítése?
Egy ingatlan értékesítéséhez (vagy megörökléséhez) a kataszteri adatok napirendre hozatala szükséges. Ez azt jelenti, hogy a telekkönyvnek úgy tehnikai, mint jogi szempontból tükröznie kell a terepen felmért valóságot – a pénzügyi és kataszteri nyilvántartások megegyezése a terepen felmértekkel;


A kataszteri adatok frissítése a következőkre vonatkozik:

  • az ingatlan geometriájának napirendre hozatala az elektrónikus kataszteri nyilvántartásban;
  • meglévő építmény bejegyzése egy a telekkönyvben szereplő telekre;
  • közigazgatási cím – utcanév, közigazgatási szám (postai szám) frissítése;
  • terhek bejegyzése vagy törlése, csak a kataszteri adatok frissítése után kerülhet sor;
  • területváltozások bejegyzése;
  • bejegyzési hibák kijavítása, stb.

 

Mit jelent a telekkönyvezés?
Egy ingatlan tulajdonjoga csak akkor értékesíthető, ha ez a harmadik személyekkel szemben már érvényesíthetővé vált;

Ez az ingatlan-nyilvántartási (telekkönyvi) rendszerbe való bevezetés által valósítható meg;

Látogasson meg bennünket!
CÍMÜNK:
540445, 1918 December 1 Bulevárd, 157. szám, Marosvásárhely, Románia
útvonalterv >
AGYTOP Copyright © 2024. All rights reserved. Adatvédelmi politika