Informații utile

Care sunt actele necesare pentru întocmirea unei documentații topo-cadastrale?

Documente necesare întocmirii documentației topo-cadastrale sunt:

 • Actele doveditoare ale dreptului de proprietate ale imobilului:
  • Carte Funciară
  • Titlu de Proprietate
  • Contract de vânzare-cumpărare
  • Ordinul Prefectului, Sentința Civilă.
 • Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor:
  • Carte de Identitate sau Pașaport.
 • Acte administrative emise de către autoritățile locale:
  • Fișa/proces verbal de punere în posesie
  • Certificat fiscal cu valoarea de impozitare a imobilului/terenului
  • Certificat de atestare a edificării/radierii construcțiilor
  • Proces verbal de recepție la finalizarea edificării, etc.;
 • Certificat energetic emis de către persoane fizice autorizate în domeniu;

Dacă – în funcție de particularitatea documentație – mai sunt și alte documente necesare în afara celor enumerate mai sus, vom stabili de comun acord la data angajării lucrării, care sunt acelea și de unde se pot obține.


În cazul în care nu deţineţi suficiente acte sau informații, nu ezitați să ne contactați, iar împreună vom găsi cea mai bună soluție pentru obținerea lor.

Care sunt actele necesare pentru întocmirea contractului de execuție?

 • În cazul persoanelor fizice documente necesare încheierii contractului de execuție sunt:
  • copii acte de identitate: Carte de Identitate sau Pașaport
 • În cazul persoanelor juridice documente necesare încheierii contractului de execuție sunt:
  • copie cod unic de identificare sau copie certficat de înregistrare fiscală
  • cont bancar
  • ștampilă

Care sunt costurile serviciilor solicitate de Noi?

În ceea ce privește costurile, pentru astfel de servicii, important de menționat este faptul că acesta variază în funcţie de complexitatea, tipul și scopul lucrării, situația juridică, suprafața măsurata, accesibilitate, etc.  La aceste costuri se adaugă taxele stabilite de ANCPI pentru fiecare operațiune în parte. Pentru a stabili tipul lucrării necesare și comlexitatea acesteia, vă rugăm să ne contactați pentru a vă întocmi un preț potrivit.

Ce este un CF ?

Cartea Funciară, pe scurt CF, este un document public care conține registrul juridic complet și exact a tuturor imobilelelor deținute de către persoane fizice sau juridice dintr-o anumită localitate.
Conținând documentația exactă a imobilelor, registrul de carte funciară este cel mai important document când vine vorba de administrarea terenurilor.

Părțile cărții funciare

Cartea funciară se împarte în 3 părți: A (I) Foaia de avere, B (II) Foaia de proprietate, C (III) Foaia de sarcini.

Partea I sau A. cuprinde descrierea imobilelor. Tabel ce conține numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului, suprafața și descrierea imbobilului, respectiv mențiunile aferente. În cazul în care imobilul conține clădiri, aceastea vor fi înregistrate tot aici.

Antetul conține numărul cărții funciare și numele localității (1.).

La punctul (2.) se regăsește tipul imobilului (intravilan sau extravilan).

Partea (3.) conține numărul ”vechi” al cărții funciare.

Partea (4.) conține toate datele importante ale imobilului: numărul imobilului, numărul cadastral/număr top, suprafața, respectiv mențiuni.  

Partea a II-a sau B. conține înscrierile privind dreptul de proprietate. Aici se regăsește numele proprietarului, modul dobândirii dreptului de proprietate, schimbări în dreptul de proprietate, precum și eventualele drepturi de trecere sau de utilizare.

Tabelul conține diferitele evenimente de dobândire sau modificare a dreptului de proprietate (5.) în ordine cronologică. Apoi urmează numele proprietarilor (6.).

La referințe (7.) se poate observa la care parte se referă în mod specific înscrierea. În cazul de mai jos înscrierea B1 se referă la A1, adică terenul, pe când B1 se referă la A1.1, adică clădirea.

Partea a III-a sau C. conține înscrierile privind alte drepturi (drept de uzufruct, drept de trecere, drept de utilizare, dreptul la locuință, drept de sechestru) (8.).

Persoanele fizice pot accesa registrul de carte funciară prin extrase de carte funciară. Persoanele fizice precum și cele juridece pot solicita extrase de carte funciară cu caracter informativ de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară de care aparține imobilul.

O informație utilă: cartea funciară se poate solicita și online pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

LINK http://epay.ancpi.ro/epay/SelectProd.action?prodId=1420

Ce este topografia?

Topografia este o ramură a ştiinţelor măsurătorilor terestre, având ca scop efectuarea de măsurători (directe, la fața locului) asupra unor suprafeţe de teren, forme de relief sau a altor elemente, respectiv adunarea și înregistrarea cartografică a acestor informații. Denumirea provine din grecescul topos (suprafaţă terestră sau loc), respectiv grafos (descriere grafică precisă, desen).

Ce înseamnă cadastru?  

Cadastrul este un registru economic, tehnic și juridic care conține informațiile privind toate imobilele dintr-o anumită zonă administrativă.

Ce înseamnă teren intravilan?

Terenul intravilan este o zonă care cuprinde suprafața de teren construită sau construibilă a unei localități.

Ce înseamnă teren extravilan?

Terenul extravilan este o zonă care nu se consideră intravilan și se foloște în primul rând în scop agricol, forestier sau în scopuri speciale (de ex. minerit, albie, depozitare deșeuri etc.).

Ce este OCPI?

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pe scurt OCIP, este sucursala județeană a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Ce este ANCPI?

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pe scurt ANCPI, este un institut al statului ce are ca scop gestionarea lucrărilor de topografie și cadastrale, precum și păstrarea diferitelor registre aferente.

Câți metri pătrați formează un ar, respectiv un hectar?

1 ar = 100 m2 = 10 m * 10 m

1 hectar = 10000 m2 = 100 m * 100 m

1 hectar = 100 ari.

Ce este o dezlipire?   

Dezlipirea este o operațiune prin care un imobil deja întabulat se împarte în două sau mai multe părți (egale sau cu suprafață diferită), înregistrându-se apoi în mod separat în registrul de carte funciară.

Ce este o alipire?

Alipirea este o operațiune prin care două sau mai multe imobile învecinate se unesc, creându-se astfel un nou imobil în registrul de carte funciară.

Ce este o trasare?  

Trasarea este o operațiune prin care punctele caracteristice ale unui obiect, de ex. teren sau clădire se marchează pe hartă.

Ce este un plan de situație?

În fapt planul de situație este un studiu topografic, care reflectă realitatea din teren (la o scară convenabilă), ca situare, vecinătăți, acces la utilități, diferențe de nivel, etc.

Nicio lucrare de construcție civilă sau industrială nu poate fi demarată fără efectuarea unui studiu topo.

Aceste studii topografice (planuri de situație) sunt solicitate de către toate autoritățile care concură la realizarea obiectivului propus:arhitect, proiectant, serviciul de urbanism al primăriei, societatea de distribuție a gazelor naturate, societatea de distribuție a apei, canalizare, etc.

Ce sunt actualizările cadastrale?

Ca un imobil să poată fi tranzacționat (inclusiv moștenit), el trebuie să aibă datele cadastrale aduse (actualizate) la zi.

Acest lucru înseamnă că, atât din punct de vedere tehnic cât și juridic, C.F.-ul trebuie să reflecte realitatea din teren- corespondența din evidențele fiscale și cadastrale cu cele din teren.

Actualizarea datelor cadastrale se referă la:

 • aducerea la zi a geometriei imobilului în sistemul de evidență electronică cadastrală;
 • înscrierea unei construcții existente pe un teren înscris în cartea funciară;
 • actualizare adresă administrativă- nomenclatură stradală, număr administrativ (număr poștal);
 • notarea și/sau radierea unor sarcini;
 • înscrierea unor modificări de suprafață;
 • corectarea unor erori de înregistrare, etc.

Ce înseamnă întabulare?

(Documentație cadastrală de Primă Înscriere)

Dreptul de proprietate asupra unui imobil se poate valorifica numai după ce devine opozabil față de terți;

Acest lucru se realizează prin înscrierea acestuia în sistemul de publicitate imobiliară (cartea funciară).

Doriți să ne vizitați?
ADRESA:
540445, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr. 157, Târgu Mureș, Romania
vreau direcțiile >
AGYTOP Copyright © 2024. All rights reserved. Politică de confidențialitate