Hasznos információk

Topográfiai/telekkönyvi dokumentáció összeállításához szükséges iratok:

 • az ingatlan tulajdonjogát igazoló iratok: telekkönyvi kivonat, tulajdonlevél, adásvételi szerződés, prefektusi rendelet, polgári ítélet
 • a tulajdonos/ tulajdonosok személyazonossági iratai: személyi igazolvány, útlevél
 • a helyi hatóságok által kibocsátott adminisztratív iratok: Átadási jegyzőkönyv, az ingatlan/terület adózási értékét tartalmazó adóügyi igazolvány, az építmény felépítését/törlését bizonyító igazolvány, az építési munka átvételét igazoló jegyzőkönyv, stb.
 • az erre jogosult hatóság által kibocsátott energetikai tanúsítvány;

Amennyiben a dokumentáció sajátosságaiból adódóan a fent említetteken kívül más iratokra is szükség van, ezeket, illetve a megszerzésükkel kapcsolatos részleteket a megbízatás pillanatában ismertetjük Önnel.

Amennyiben hiányoznak iratai vagy további információra van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal – beszerzésükben szívesen segítünk.

A végrehajtási szerződés összeállításához szükséges iratok:

Magánszemékyek esetén:

 • személyi igazolványok másolatai: személyi igazolvány, útlevél

Jogi személyek esetén:

 • egységes cégbejegyzési adószám másolata, bankszámlaszám, pecsét

Melyek az Ön által igényelt szolgáltatások költségei?

Ami a költségeket illeti, ezek az adott munkálat komplexitása, típusa, célja, jogi helyzete, alapterülete, hozzáférhetősége, stb. függvényében változhatnak.

Ezen költségekhez hozzátevődnek az ANCPI által az egyes munkálatokra megszabott illetékek.

A munkálat típusának és komplexitásának megfelelő, korrekt ár megállapítása érdekében forduljon hozzánk bizalommal.

Mi a telekkönyv?

Nyilvános közokirat, amely egy adott településen található összes, jogi- vagy magánszemélyek által birtokolt ingatlan teljes és pontos jogi nyilvántartását tartalmazza.

A telekkönyvi nyilvántartást a földügyek legfontosabb dokumentumaként tartjuk számon, hiszen az ingatlanok pontos dokumentációját tartalmazza.

A telekkönyv szerkezete

A telekkönyv szerkezete három részre tagolható: A (I) Birtoklap, B (II) Tulajdoni lap, C (III) Teherlap.

Az első rész I. vagy A rész ingatlan vagy ingatlanok leírását foglalja magában. Táblázat mely tartalmazza az ingatlan sorszámát, helyrajzi számot (kataszteri számot), ingatlan területét, leírását (művelési ág) illetve megjegyzéseket. Amennyiben az ingatlan tartalmaz épületeket ugyancsak ebbe részbe kerülnek bejegyzésre.

A II. vagy B részbe a tulajdonjogra vonatkozó különböző beírások kerülnek. Itt található a tulajdonos neve, a tulajdonjog megszerzésének módja, a tulajdonjog változásai, a szolgalmi és használati jogok.

A III. vagy C részbe kerülnek be a különböző egyéb jogok (haszonélvezeti jog, a szolgalmi jog, a használati jog, a átjárhatási jog, a lakhatási jog, zálogjog).

A telekkönyvi nyilvántartásba a magánszemélyek a telekkönyvi kivonatok révén kaphatnak betekintést. Magán- és jogi személyek egyaránt kérhetnek tájékoztató jellegű telekkönyvi kivonatot a megfelelő Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatalnál, amelynek hatáskörébe az ingatlan tartozik.

A fejléc tartalmazza a telekkönyv számát, illetve a községet (1.).

A  (2.) „TEREN” bejegyzésnél szerepel az ingatlan típusa (belterület vagy külterület).

A (3)  részben kap helyet a „régi” telekkönyvi szám

A (4) részben megjelenik az ingatlan összes fontos adata (4.): ingatlan sorszáma, helyrajzi szám, terület illetve megjegyzések

A második rész tartalmazza a tulajdonjogra vonatkozó adatokat. A táblázatban időrendi sorrendben következnek a különböző tulajdonjogot megszerző vagy módosító események (5.) . Majd következnek a tulajdonosok nevei (6.).

A hivatkozások (referințe) (7.) alatt látható, hogy melyik részre vonatkozik a bejegyzés. A lenti esetben a B1-es bejegyzés az A1-re vonatkozik, tehát a földterületre míg a B2 az A1.1-re tehát az épületre.

A harmadik rész tartalmazza az egyéb jogokra vonatkozó bejegyzéseket (8.).

Magánszemélyek telekkönyvi kivonatok által férhetnek hozzá a Kataszter adataihoz.

Jogi- vagy magánszemélyek egyaránt igényelhetnek informatív jellegű telekkönyvi kivonatokat attól a Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivataltól, melyhez a szóban forgó ingatlan tartozik.

Hasznos információ: a telekkönyvi kivonat már on-line is igényelhető a Nemzeti Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség honlapján:

http://epay.ancpi.ro/epay/SelectProd.action?prodId=1420

Topográfia

A földfelszín elemeinek, tereptárgyainak – közvetlen, helyszíni felkeresésen alapuló – leírásával, helyzeti információinak összegyűjtésével, térképi rögzítésével foglalkozó tudományág. Az elnevezés a görög toposz (hely) és grafein (rajz) szavakból ered.

Kataszter

Gazdasági-, műszaki-, jogi nyilvántartás, amely egy adott közigazgatási terület összes ingatlanjára vonatkozó adatot tartalmazza.

Beltelek

Övezet, mely magába foglalja egy adott település területén található beépített, vagy beépíthető földfelületet.

Kültelek

Övezet, mely belterületnek nem minősül és elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, illetve különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célt szolgál.

OCPI (Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal)

A Nemzeti Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség megyei kirendeltsége.

ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – Nemzeti Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség)

Állami intézmény, melynek célja a földmérési, topográfiai és kataszteri munkák írányítása, illetve a különböző nyilvántartások tárolása.

Hány négyzetméter egy ár, illetve egy hektár?

1 ár = 100 nm = 10 m * 10 m

1 hektár = 10000 nm = 100 m * 100 m

1 hektár = 100 ár.

Telekmegosztás

Művelet, mely során egy már a telekkönyvi nyilvántartásba bejegyzett ingatlant két vagy több (egyforma vagy különböző felületű) részre osztunk, amelyek már külön-külön kerülnek be a telekkönyvi nyilvántartásba.

Telekegyesítés

Művelet, mely során két vagy több szomszédos ingatlan egyesítésre kerül így létrehozva egy új ingatlant a telekkönyvi nyilvántartásban.

Kitűzés

Művelet, mely során egy objektum, például telek vagy épület, jellemző pontjai a terepen megjelölésre kerülnek.

Helyszínrajz

A helyszínrajzok tulajdonképpen topográfiai tanulmányok, melyek a terepen felmért valóságot tükrözik (méretarányosan kicsinyítve) a fekvés, szomszédos objektumok, közművek hálózatához való hozzáférés, szintkülönbségek stb.

Egyetlen civil vagy ipari építkezés sem kezdődhet el a topográfiai felmérés elvégzése előtt.

Ezen topográfiai felméréseket (helyzetrajzokat) a kitűzött cél megvalósításban érintett összes hatóság kérelmezheti: építész, tervező, a város urbanisztikai szolgáltatása, a gáz- és vízszolgáltatás, illetve a csatornahálózat üzemeltetője stb.

Kataszteri adatok frissítése

Egy ingatlan értékesítéséhez (vagy megörökléséhez) a kataszteri adatok napirendre hozatala szükséges.

Ez azt jelenti, hogy a telekkönyvnek úgy tehnikai, mint jogi szempontból tükröznie kell a terepen felmért valóságot – a pénzügyi és kataszteri nyilvántartások megegyezése a terepen felmértekkel;

A kataszteri adatok frissítése a következőkre vonatkozik:

 • az ingatlan geometriájának napirendre hozatala az elektrónikus kataszteri nyilvántartásban;
 • meglévő építmény bejegyzése egy a telekkönyvben szereplő telekre;
 • közigazgatási cím – utcanév, kozigazgatási szám (postai szám) frissítése;
 • terhek bejegyzése vagy törlése göröklésére) csak a kataszteri adatok frissítése után kerülhet sor;
 • területváltozások bejegyzése;
 • bejegyzési hibák kijavítása, stb.

Mit jelent a telekkönyvezés?

Egy ingatlan tulajdonjoga csak akkor értékesíthető, ha ez a harmadik személyekkel szemben már érvényesíthetővé vált;

Ez az ingatlan-nyilvántartási (telekkönyvi) rendszerbe való bevezetés által valósítható meg;

Doriți să ne vizitați?
ADRESA:
540445, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr. 157, Târgu Mureș, Romania
vreau direcțiile >
AGYTOP Copyright © 2024. All rights reserved. Politică de confidențialitate